Kush është Zoti yt?

Kush është Zoti yt?

(Nëse të thuhet ty: Kush është Zoti yt? Thuaj: Zoti im është Allahu i cili përkujdeset për mua) d.m.th.: më ka krijuar(dhe përkujdeset për të gjitha krijesat me mirësitë e Tij). Ai është dhuruesi i të gjitha mirësive që kanë robërit e Tij (Allahu thotë: ’’Çdo mirësi që keni është prej Allahut.’’ en Nahl, 53).

Ky kuptim është marrë nga kuptimi i fjalës ‘Zot’. Fjala ‘Zot’, siç do ta marrim më pas, prej kuptimeve të saj është Sunduesi dhe Pronari i çdo gjëje, Dhuruesi i mirësive, i adhuruari.

Shejkhu ka thënë: (dhe Ai është i adhuruari im i vetëm, nuk kam të adhurar tjetër krahas Tij. Argument për këtë është Fjala e Allahut të Lartësuar: ‘’Elhamdulilahi Rrabbil Alemijn – Lavdërimet absolute në të gjitha aspektet janë për Allahun, Zoti i cili kujdeset për të gjithë krijesat.’’ Fatiha, 2)

Argumenti këtu është tek Fjala e Tij ‘’Rabbil Alemijn – Zoti i cili kujdeset për të gjithë krijesat’’. Elhamdulilahi d.m.th.: të gjithë lavdërimin e plotë e meriton Allahu i Lartësuar dhe i Pa të meta. Ai është ’Rabbil Alemijn – Zoti i cili kujdeset për të gjithë krijesat’’.

Më pas Shejkhu ka thënë: (Çdo gjë tjetër përveç Allahut eshte Alem (njëjësi i Alemijn) dmth krijesë dhe unë jam një nga ato krijesa.) Unë jam një krijesë nga krijesat. Qiejt dh Toka dhe çfarë ka mes tyre jane krijesa. Është thënë: Janë quajtur krijesat Alem sepse jane Alemeh (shenjë treguese) për Krijuesin dhe Kujdestarin e çështjeve të tyre, Subhanehu ue Teala.

Shejkh Abdurrahman ibn Nasir el Berrak, Allahu e ruajtë.
Sherh Thelethetul Usul