Kush i nderon sahabët ka shpëtuar veten nga dyfytyrësia

December 9, 2021

Imam Ejub Es Sehtijani (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

Kush e do Ebu Bekër Es Sidikun (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) e ka plotësuar fenë.

Kush e do Umerin (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) e ka bërë të qartë saktësinë e rrugës së tij.

Kush e do Uthmanin (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) është i ndriçuar me dritën e besimit.

Kush e do Aliun (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) ka siguruar lidhjen më të fortë.

Kush i nderon shokët e Muhamedit ﷺ e ka shpëtuar veten nga dyfytyrësia (nifaku).

E transmeton imam Lalekai në librin “Sherh usul iatikad Ehli Suneti uel Xhemeah” 7/1316.

 

Edmond Ajdini

Loading...