Kush i ka emërtuar suret e Kuranit?

July 15, 2017

Pyetja nr. 2376: Kush i ka emërtuar suret e Kuranit, Profeti (salallahu alejhi ue selem) apo dikush tjetër?

Përgjigje: Nuk dimë të ketë ndonjë tekst nga Profeti (salallahu alejhi ue selem) që të argumentojë për emërtimin e të gjitha sureve. Janë transmetuar disa hadithe të sakta të cilat tregojnë për emërtimin e disa sureve nga Profeti (salallahu alejhi ue selem), si p.sh. surja El Bekare dhe Ali Imran.

Ndërsa suret e tjera më së shumti janë emërtuar nga sahabët (shokët e Profetit).

Komisioni i Përhershëm i Fetvave dhe Studimeve akademike:

Abdulaziz bin Baz

Abdurrezak Afifi

Abdullah Gudejan

Abdullah bin Ku’ud

Përktheu: Shuajb Rexha

Loading...