Kush ringjall një sunet të harruar dhe vlera e atij që e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve

182/209. (Sahih ligajrihi)[1] Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh se ka thënë: Na ka treguar Zejd bin el-Hubab se ka thënë: Na ka treguar Kethir bin Abdilah bin Amër bin Auf el-Muzenijju se ka thënë: Më ka treguar babai im: Nga gjyshi se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kushdo që ringjall një sunet nga suneti im dhe njerëzit punojnë me të, do të ketë një shpërblim të barabartë me atë të atyre që veprojnë me të duke mos pakësuar asgjë prej shpërblimeve të tyre. Dhe kushdo që shpik ndonjë bidat me të cilën punohet, ai do të ketë një barrën e mëkateve të njëjtë me të atyre që veprojnë me të duke mos pakësuar asgjë nga mëkati i atyre që punojnë me të.”[2]

 

فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

  1. Tema: Vlera e mësimit të Kuranit dhe t’ua mësosh atë të tjerëve

183/211. (Sahih) Na ka treguar Muhamed bin Beshar se ka thënë: Na ka treguar Jahja bin Seid el-Kattani se ka thënë: Na ka treguar Shubeh dhe Sufjani: Nga Alkameh bin Merthed: Nga Sad bin Ubejdeh: Nga Ebu Abdurrahman es-Sulemijji: Nga Uthman bin Affan radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë -Shubeh ka thënë: “Më i miri nga ju” ndërsa Sufjani ka thënë: “Më i vlefshmi nga ju është ai që e mëson Kuranin dhe ua mëson atë edhe të tjerëve.”[3]

183/212. (Sahih) Na ka treguar Ali bin Muhamed se ka thënë: Na ka treguar Uekiu se ka thënë: Na ka treguar Sufjani: Nga Alkameh bin Merthed: Nga Ebu Abdurrahman es-Sulemijji: Nga Uthman bin Affan radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Më i vlefshmi nga ju është ai që e mëson Kuranin dhe ua mëson atë edhe të tjerëve.”[4]

 184/213. (Sahih ligajrihi)[5] Na ka treguar Ez’her bin Meruan se ka thënë: Na ka treguar El-Harith bin Nebhan se ka thënë: Na ka treguar Asim bin Behdeleh: Nga Mus’ab bin Sad: Nga babai i tij se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Më i miri nga ju është ai që e mëson Kuranin dhe ua mëson atë edhe të tjerëve.” Tha: “Më mori prej dore, më uli (në tubimin ku mësohej Kurani) dhe fillova të lexoj (mësoj Kuran).”[6]

185/214. (Sahih) Na ka treguar Muhamed bin Beshar dhe Muhamed bin el-Muthenna se kanë thënë: Na ka treguar Jahja bin Seid: Nga Shubeh: Nga Katadeh: Nga Enes bin Malik: Nga Ebi Musa el-Eshari radijAllahu anhu: Nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i cili ka thënë: “Shembulli i besimtarit që lexon Kuran është si shembulli i qitros, era dhe shija e saj është e mirë. Ndërsa shembulli i besimtarit që nuk lexon Kuran është si shembulli i hurmës arabe, shija e saj është e ëmbël por ajo nuk ka erë. Ndërsa shembulli i hipokritit që e lexon Kuranin është si shembulli i borzilokut, era e tij është e mirë, por ka një shije të hidhur. Ndërsa shembulli i hipokritit që nuk e lexon Kuranin është si shembulli i kungullit, i cili ka shije të hidhur dhe nuk ka erë.”[7]

186/215. (Sahih) Na ka treguar Bekr bin Khalef Ebu Bishr se ka thënë: Na ka treguar Abdurrahman bin Mehdij se ka thënë: Na ka treguar Abdurrahman bin Budejl: Nga babai i tij: Nga Enes bin Malik radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Me të vërtetë Allahu ka të afërmit e Tij nga njerëzit.” Thanë: O i Dërguari i Allahut! Kush janë ata? Tha: “Ata janë lexuesit (memorizuesit) e Kuranit (që e lexojnë dhe punojnë me të), njerëzit (të dashurit) e Allahut dhe ata që janë më afër Tij.”[8]

187/218. (Sahih) Na ka treguar Ebu Meruan Muhamed bin Uthman el-Uthmanijju se ka thënë: Na ka treguar Ibrahim bin Sad: Nga Ibën Shihab: Nga Amir bin Uathileh Ebi et-Tufejl se: Nafiu bin Abdulharith takoi Umer bin el-Khatabin në “Usfan”, ndërsa Umeri e kishte caktuar atë si guvernator në Meke. Umeri i tha: “Cilin ke emëruar si zëvendës për popullin e luginës?” Tha: U kam lënë Ibën Ebza-n. Tha (Umeri): “Kush është Ibën Ebza?” Tha: Është njëri nga robërit tanë të liruar. Tha (Umeri): “U ke lënë si zëvendës një rob të liruar?” Tha: Ai ka njohuri të madhe rreth Librit të Allahut, është i ditur në lidhje me çështjet e trashëgimisë dhe është gjykatës. Umeri tha: Me të vërtetë Profeti juaj sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Me të vërtetë Allahu me këtë Libër i ngre disa njerëz dhe i ul të tjerët.”[9]

 

Përktheu Unejs Sheme

[1] Te botimi i shejh Mesh’hur Al Selman (Allahu e ruajttë!) është (Sahih me hadithin para tij).

[2] Tirmidhiu (2677) dhe “Tuhfeh” (10776)

[3] Buhariu (5027), Ebu Daudi (1452), Tirmidhiu (2907), “Er-Rauda en-Nedir” (55), “Es-Sahihah” (1173), “Et-Tealik er-Ragib” (2/205), “Sahihu Ebi Daud” (1306) dhe “Tuhfeh” (9813)

[4] “Tuhfeh” (9813)

[5] Te botimi i shejh Mesh’hur Al Selman (Allahu e ruajttë!) është (Hasen Sahih).

[6] “Es-Sahihah” (1172) dhe “Tuhfeh” (3944)

[7] Buhariu (5020), Muslimi (797), Ebu Daudi (4830), Tirmidhiu (2865), Nesaiu (5038), “Et-Tealik er-Ragib” (2/206) dhe “Tuhfeh” (8981)

[8] “Et-Tealik er-Ragib” (2/210), “Ed-Daifeh” (1582) dhe “Tuhfeh”  (241)

[9] Muslimi (817), “Es-Sahihah” (2239), “Takhrixhul-Mukhtarah” (230) dhe “Tuhfeh” (10479)