A lejohet të bartim hajmali?

January 16, 2017

A lejohet të bartim hajmali?

Nuk lejohet të bartim hajmali sepse ato janë shirk.

Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse Allahu të çon një dëm e dënim, nuk mund të ta heqë asgjë përveç Tij.” Surja Enam, 17.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Kush mban një hajmali ka bërë shirk.” Transmeton Imam Ahmedi, hadith i sakte.

Hajmali është ajo gjë që mbahet (siç mendojnë) për të larguar syrin, të keqen, etj.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...