A lejohet të therim kurban për dikë tjetër përveç Allahut?

December 21, 2016

A lejohet të therim kurban për dikë tjetër përveç Allahut?

Nuk lejohet therja për dikë tjetër përveç Allahut sepse është shirk i madh.

Allahu i Lartësuar thotë: “Falu për Zotin tënd dhe prej kurban vetëm për Të!” Surja Keuther, 2.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!): “Allahu e mallkoftë atë që ther kurban për dikë tjetër përveç Allahut!”
Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agov

Dosje:

Loading...