A lejohet t’i ndihmosh jobesimtarët kundër besimtarëve?

February 20, 2017

A lejohet t’i ndihmosh jobesimtarët kundër besimtarëve?

Nuk lejohet ndihma dhe përkrahja ndaj jobesimtareve kundër besimtarëve.

Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që i ndihmojnë jobesimtarët kundër jush janë prej tyre (jobesimtarëve).” Surja Maide, 51.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Ata nuk janë miq te mi (sepse ata ishin ndihmues të jobesimtarëve kundër Profetit salAllahu alejhi ue selem).” Mutefekun alejhi.

Loading...