Lindja e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dhe disa nga shenjat që u shfaqën natën e lindjes së tij.

Lindja e të Dërguarit të Allahut

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!)

dhe disa nga shenjat që u shfaqën natën e lindjes së tij.

 

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ka lindur ditën e hënë. Argument për këtë është hadithi të cilin e transmeton imam Muslimi në “Sahihun” e tij, nga Ebu Katedeh, i cili tregon se një burrë e pyeti Profetin (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) për agjërimin e ditës së hënë; “A është mirë të agjërohet ajo ditë?” – Profeti (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) tha: “Ajo është dita në të cilën kam lindur dhe dita në të cilën filloi të më vinte shpallja.”[1]

Ditëlindja e Profetit (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ka ndodhur në atë që njihet si “viti i elefantit”.

Nga Ibën Abasi (radijAllahu anhu) transmetohet se: “Babai i tij, Abdullahu, ndërroi jetë ndërkohë që Profeti (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ishte ende në barkun e nënës.”[2]

Transmetohet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “… para se të lindja, nëna ime pa (në ëndërr) se prej saj doli një dritë e cila ndriçoi kështjellat e Shamit.”[3]

Nga Muhamed ibën Is’haku transmetohet se Hasan ibën Thabiti ka thënë: “Betohem në Allahun! Mbaj mend shumë mirë se kur isha i vogël, njomëzak, jo më shumë se shtatë apo tetë vjeç, por i aftë të kuptoja, e kam dëgjuar një hebre në Jethrib i cili kishte hipur në taracën e një shtëpie dhe bërtiste me sa fuqi që kishte: “O ju hebrenjë, mblidhuni!” – Kur ata u mblodhën, thanë të habitur: Çfarë ke more, përse na mblodhe?! – Tha: “Ka dalë mbrëmë ylli që sinjalizon lindjen e Ahmedit (profetit të shumëpritur).”[4]

Ebu Nuajmi dhe Muhamed ibën Hajani transmetojnë nga Usame ibën Zejdi, e ky nga Amër ibën Nufejli, i cili ka thënë: “Kur ndodhesha në Sham, një prift hebre më tha: Atje, në vendin tuaj ka dalë një profet, ose do të dalë shumë shpejt. Ylli që sinjalizon ardhjen e tij është shfaqur. Kthehu në vendin tënd, pranoje fenë e tij dhe pasoje atë.”[5]

 

  • Sa i takon shenjave të cilat janë përmendur në disa nga librat e historisë, të tilla si:

Dridhja e fronit të Kisrasë[6], rrëzimi i ballkoneve të pallatit të tij, shuarja e zjarreve që adhuronin farisejët (zjarrputistët), ëndërra që pa Mubadhani[7] si dhe të tjera shenja si këto…

Shejkh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Për asnjërën nga këto nuk ekziston ndonjë transmetim i saktë!”

 

Shkëputur nga Libri: “Historia Profetike e Saktësuar”

Përktheu: E. AJDINI

 

[1] Them (El Albani): Sa i takon datës dhe muajit në të cilin ka lindur, në lidhje me këto kanë ardhur disa transmetime, ashtu siç i ka përmbledhur Ibën Kethiri në librin e tij, por që të gjitha ato janë pa zinxhir të plotë transmetimi, dhe është e pamundur të bësh një analizë të mirfilltë lidhur me saktësinë e tyre, ashtu siç kërkohet në shkenën e hadithit. Përjashtim bën vetëm transmetimi në të cilin tregohet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ka lindur në datën 8 të muajit Rabiul-Evuel. Këtë e transmeton imam Maliku (Allahu e mëshiroftë!) dhe të tjerë po ashtu, me zinxhir transmetimi të mirë nga Muhamed ibën Xhubejr ibën Mut’im, i cili është tabi’i i nderuar. Kjo është arsyeja përse shumica e historianëve kanë marrë për bazë këtë datë si më të saktën, ndërsa dijetari i madh Muhamed bin Musa el Khauarizmi shprehej i bindur se ajo datë ishte ditëlindja e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem). Tjetër mendim ka një pjesë tjetër e dijetarëve, e bashkë me ta edhe Ebul Khatab ibën Dehijeh, të cilët shprehen se data më e saktë është dita e dymbëdhjetë e po të atij muaji, e Allahu e di më së miri!

[2] Kjo fjalë, të cilën e transmeton Bejhekiu nga Ibën Abasi gëzon dakortësinë e të gjithëve. Po nga Ibën Abasi (radijAllahu anhu) e transmeton Hakimi, vëllimi 2, faqja: 603 i cili thotë: “Ky transmetim është i saktë dhe polotëson kushtet e Buhariut dhe Muslimit.” – Ky vlerësim i tij është i saktë. E ka miratuar vlerësimin e tij Dhehebiu. Një tjetër dëshmi që e mbështet të njëjtin transmetim është edhe hadithi i transmetuar nga Kajs ibën Mekhrame, i cili thoshte: “Unë dhe i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) u lindëm në ‘vitin e elefantit’, pra jemi moshatar.” – Fjalën e tij e transmeton Ibën Is’haku në “Es Sirah” vëllimi 1, faqja: 167. Prej tij e transmeton edhe Hakimi i cili e ka vlerësuar si: “Hadith i saktë, që i plotëson kushtet e Muslimit”. E ka miratuar vlerësimin e tij Dhehebiu, por e vërteta ështe se ky hadith nuk mund të ngrihet mbi gradën “hasen – i mirë”.

[3] E transmeton Ibën Is’haku, vëllimi 1, faqja: 175, dhe prej tij e transmeton Hakimi, vëllimi 2, faqja: 600, i cili thotë: “Zinxhiri i transmetimit është i mirë.” – e miraton vlerësimin e tij Dhehebiu. Them (Shejkh Albani): Fjala e tij është me vend, pasi hadithi ka dhe dëshmi të tjera, disa prej të cilave i kam përmbledhur në librin tim “Silsiletu el ehadithi es sahiha” me nr 1546. Hadithin e ka saktësuar Ibën Hibani me nr 2093.

[4] Them (El Albani): Zinxhiri I transmetimit të këtij hadithi është ‘hasen – i mirë’. Hadithi me tekstin e mësipërm gjendet në librin “Es Sirah”, vëllimi 1, faqja: 168.

[5] Zinxhiri i transmetimit të këtij hadithi është ‘hasen – i mire’.

[6] Perandorit të Persisë.

[7] Kështu emërtohej njeriu më i ditur në mesin e Farisejve, ai është i ngjashëm me Kryegjykatësin në mesin e muslimanëve. Është thënë po ashtu: “Ai është njeriu që ka më shumë njohuri rreth fesë së tyre”.