A e ndryshon lutja Kadanë?

Pyetja e nëntë nga fetvaja me nr. 8946.

Pyetje: A e ndryshon lutja kadanë (përcaktimin)?

Përgjigje: Allahu i Madhëruar e ka ligjësuar lutjen dhe ka urdhëruar për të duke thënë: “Zoti juaj ka thënë: M’u lutni Mua, Unë ju përgjigjem.” El-Gafir: 60.

Dhe ka thënë: “Kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, (thuaju se) Unë jam afër! I përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet.” El-Bekare: 186.

Nëse robi vepron shkaqet legjitime dhe lutet kjo është prej Kadasë. Pra, kthimi i Kadasë (ndodh po) me Kada nëse Allahu e dëshiron një gjë të tillë. Transmetohet në një hadith autentik se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Me të vërtetë robi privohet nga furnizimi për shkak të ndonjë mëkati që ka vepruar. Kadanë nuk e kthen (gjë tjetër) veçse lutja dhe jetën nuk e shton veçse devotshmëria.” E transmeton Ahmedi dhe teksti është i tij (5/277 dhe 280, 282), Tirmidhiu (4/448) dhe Ibën Maxhe (1/350).

Allahu është dhuruesi i suksesit!

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për profetin tonë Muhamedin, për familjen dhe shokët e tij!

 

Komisioni i përhershëm për kërkime shkencore dhe fetva:

Kryetar: Abdulaziz bin Abdullah bin Baz

Zv/kryetar: Abdurrazak Afifi

Anëtarë: Abdullah bin Gudejan dhe Abdullah bin Ku’ud

Përktheu: Unejs Sheme