Mëso rreth sures El Kafirun

February 4, 2017

Surja El Kafirun (Jobesimtarët).

Mekase, 6 vargje.

 Bismil-lahirr Rrahmanirr Rrahim.

 1- Thuaj: O ju mosbesimtarë!

2- Unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni.

3- dhe ju nuk jeni adhurues të Atij që unë adhuroj.

4- Unë nuk do të jem kurrë adhurues i atyre që ju i adhuroni.

5- dhe as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj!

6- Ju keni fenë tuaj, ndërsa unë kam fenë time!”

Muslimi përcjell nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem lexonte në dy rekatet e (suneteve) sabahut suren: “Kul ja ejuhel kafirun” (Thuaj: O ju mosbesimtarë!). Si dhe suren: “Kul hue Allahu Ehad” (Ihlas).  Transmeton Muslimi me nr. 726.

Ahmedi dhe të tjerë përcjellin nga Ubej bin Keab se ka thënë: I dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem e falte namazin e vitrit duke lexuar suren “Sebihisme rabikel e’ala” (Eala), suren “Kul ja ejuhel kafirun (Thuaj: O ju mosbesimtarë!)”, dhe suren “Kul hue Allahu Ehad” (Ihlas).

E përcjell Abdullah bin Ahmed në shtojcat e “Musnedit” 5/123, Ebu Daudi me nr. 1423, Nesaiu 3/344, dhe Ibën Maxheh me nr. 117.

Imam Begaviu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Kjo sure ka zbritur për një grup nga kurejshët që thanë: “O Muhamed, eja ndiq fenë tonë dhe ne të ndjekim fenë tënde, dhe do të jesh i përfshirë në të gjitha çështjet tona. Adhuro idhujt tanë për një vit dhe ne të adhurojmë Zotin tënd një vit tjetër.

Nëse feja me të cilën erdhe është e mirë, atëherë edhe ne do të jemi bashkë-ortakë me ty dhe do marrim pjesën tonë të mirësisë. E nëse kjo që ndjekim ne është e mirë, atëherë edhe ti na shoqëron dhe bëhesh pjesë e kësaj mirësie. Ai (Profeti sal-lallahu alejhi ve sel-lem) tha: Zoti më ruajt që t’i bëj ortak Atij dikë tjetër. Ata i thanë: Atëherë pranoi disa nga idhujt tanë që të të besojmë dhe të adhurojmë Zotin tënd. Ai tha: Jo, derisa të pres çfarë më shpallet nga Zoti im! Atëherë Allahu i Lartësuar shpalli: “Thuaj: O ju mosbesimtarë!” e deri në fund të sures.

Profeti sal-lallahu alejhi ve sel-lem u nis për tek shtëpia e shenjtë (Qabja) dhe aty po qëndronte një grup nga kurejshët. Ai u ngrit mes tyre dhe ua lexoi këtë sure nga fillimi e deri në fund. Atyre nuk u mbeti më shprese pas kësaj dhe filluan ta lëndonin atë dhe shokët e tij.” E përcjell Ibën Xherir et Taberi 20/331 nga Ibën Abasi.

Unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni”, d.m.th, në gjendjen në të cilën jam.

“… dhe ju nuk jeni adhurues të Atij që unë adhuroj”, d.m.th. në gjendjen në të cilën jeni.

“Unë nuk do të jem kurrë adhurues i atyre që ju i adhuroni”, nënkupton të ardhmen.

“…. dhe as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj!” githashtu nënkupton të ardhmen.

Këto fjalë u drejtohen atyre që Allahu e dinte shumë mirë në dijen e Tij absolute se nuk do të besonin në të ardhmen.

“Ju keni fenë tuaj”  d.m.th. idhujtarinë.

“Ndërsa unë kam fenë time!” d.m.th. Islamin.

Çfarë përfitojmë nga këto ajete?

1- Pohimi i besimit në paracaktimin e Allahut dhe se Allahu e ka ditur atë që do të besojë dhe atë që do të mohojë (në dijen e Tij absolute).

2- Ndihma që Allahu i jep Pejgamberit dhe ruajtja e tij që të mos pranonte propozimin e kotë të idhujtarëve.

3- Pohimi i ekzistencës së ndarjes mes ithtarëve të besimit dhe ithtarëve të mohimit.

 

Marrë nga libri: “Teufiku Rrahman fi durusi el Kuran”.

 Autor: Fejsal bin AbdulAziz Al Em Barek.

Dobitë në fund të komentit janë marrë nga libri “Ejser et tefasir” me autor Ebu Bekër el Xhezairi.

 Përktheu: Fatjon Isufi

Dosje:

Loading...