A mund të flejë duke qenë xhunub?

August 22, 2016

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke qene xhunub?

Tha: “Po, nese ndonjeri nga ju merr abdes, atehere le te fleje duke qene xhunub.”

Nxjerrja e hadithit:

Buhariu (287) dhe Muslimi (306)

Tema e hadithit:

Sqarimi gjykimit i fjetjes se njeriut xhunub

Dobite e hadithit:

1. Kujdesi sahabeve per te pyetur ne lidhje me gjerat e nevojshme.

2. Lejimi i fjetjes gjume te personit xhunub nese merr abdes.

3. Me e plota eshte qe ai mos te fleje derisa te marr gusul (lahet ne teresi).

Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!)

Sherh Umdetil Ahkam

Perkhteu: Unejs Sheme

Loading...