Namazi i xhenazes

February 3, 2015

Xhenazet që muslimani nuk e ka detyrë t’ua falë namazin dhe ato q duhet tua falë namazin.

Argumentet fetare pohojnë se namazi i xhenazes u falet të vdekurve prej muslimanëve, qofshin ata të mirë apo të këqinj, përderisa e keqja e tyre nuk ka arritur në cakun e mohimit apo të bërit ortak Zotit të Lartësuar. Këtë e themi bazuar në fjalën e Allahut që thotë: “Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë.” | En Nisa: 48.

(Ehli Suneti) Shpresojnë mëshirën për ata që vepruan mirë dhe frikësohen për ata që punuan vepra të këqija. Ndërsa mohuesit ku përfshihen jehudët, të krishterët, ateistët, adhuruesit e varreve etj. këtyre nuk duhet tu falet xhenazja.

 

Komisioni i përhershëm për studime akademike dhe fetva:

Abdul Aziz bin Baz

Abdurrezak Afifi

Abdullah Gudejan

Abdullah bin el Ku’ud

Përshtati: Fatjon Isufi

Dosje:

Loading...