Ndalimi i faljes në drejtim të varreve dhe ulja mbi to

September 2, 2017

Ndalimi i faljes në drejtim të varreve dhe ulja mbi to.

Transmetohet nga Ebu Merthed el-Ganeuij (radijAllahu anhu) se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të thotë: “Mos u falni në drejtim të varreve dhe as mos u ulni mbi to.” Hadithin e transmeton imam Muslimi.

Çfarë përfitohet nga hadithi:

-Ndalimi i faljes së namazit në drejtim të varreve dhe ulja mbi to.

-Obligueshmëria e largimit nga çdo vepër e cila të shpie drejt shirkut.

 

“Tuhfetul-Kiram Sherh Bulug el-Meram”

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...