Ndërmjetsimi në Ditën e Gjykimit

January 23, 2017

Prej kujt ta kërkojmë ndërmjetësimin e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)? Ai do të ndërmjetësojë tek Allahu Ditën e Gjykimit që Allahu t’i falë muslimanët gjynahqarë.

Ndërmjetësimin e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) e kërkojmë prej Allahut.

Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: I Allahut është i gjithë ndërmjetësimi!” Surja Zumer, 44.

Profeti salAllahu alejhi ue selem i ka mësuar sahabët të thonë: “O Allah, bëje atë (Profetin) ndërmjetësues për mua!” Transmeton Tirmidhiu dhe ka thënë hadith i mirë.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...