Në disa vende pasi e varrosin njeriun thërrasin ezanin tek varri i tij

Fetvaja me nr. (3549).

Pyetje: Në vendin tonë, pasi varroset i vdekuri njerëzit thërrasin ezanin tek varri i tij. Për këtë praktikë hoxhallarët tek ne kanë përplasje dhe mospajtime, disa prej tyre e ndalojnë dhe disa të tjerë e lejojnë.

Përgjigje: Nuk lejohet të thirret ezani dhe as ikameti tek varri pas varrimit të të vdekurit, gjithashtu edhe para varrimit të tij sepse kjo konsiderohet (bidat) risi e shpikur.
Në hadithin e saktë përcillet nga Aisha (Zoti qoftë i kënaqur me të) se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Kush sjell diçka që nuk është pjesë e udhëzimit tonë ajo vepër është e refuzuar.” Buhariu dhe Muslimi.
Allahu na dhëntë sukses!  Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Profetin tonë Muhamed, familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva:

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Abdullah bin Gudejan

Abdullah bin Ku’uud

Përktheu: Muhamed Estrefi