Nga çfarë gjëje u krijua Muhamedi salAllahu alejhi ue selem?

February 3, 2017

Nga çfarë gjëje u krijua Muhamedi salAllahu alejhi ue selem?

Muhamedi salAllahu alejhi ue selem u krijua nga sperma (nga marrëdhënia martesore me kurorë).

Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu është Ai i cili ju krijoi ju nga dheu (balta) dhe me pas nga sperma.” Surja Ghafir, 67.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Njeriu krijohet në barkun e nënës së tij fillimisht katër dhjetë dite si sperme (më pas fazat e tjera).” Mutefekun alejhi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...