Nga qëllimet më të mëdha të martesës

January 8, 2022

Nga qëllimet më të mëdha të martesës.

Shejh Sulejman Er-Ruhejli (Allahu i dhëntë sukses) ka thënë: Një nga qëllimet më të mëdha të martesës është që njeriu të ruaj shikimin, të ruaj dhe të mbrojë nderin e tij, dhe kështu ruhet nderi i muslimanëve. Kjo ngase nëse martohet e ruan veten e tij nga e ndaluara, e nëse e bën këtë atëherë nuk kërkon të prekë nderin e njerëzve përveç nëse ka ndonjë sëmundje të prekshme ose morale.
Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga çdo e keqe!

‘Fikh En-Nikah uel ushretu bejn zeuxhejn’, fq. 20.

Dosje:

Loading...