Një xhenaze vinte shumë e lehtë dhe një tjetër shumë e rëndë

July 20, 2017

Pyetja e dytë prej fetvasë me nr. 2873.

Pyetja: Më kanë treguar disa njerëz të mençur dhe prej atyre që gjykojnë drejt, se kanë prezantuar në xhenazen e një muslimani e cila ishte shumë e lehtë e në një xhenaze tjetër e cila ishte shumë e rëndë. Dhe një i tretë kur u bënë gati që ta nxirrnin nga shtëpia xhenazja filloi të levizte mbi kokat e tyre. Sa të vërteta janë këto histori fetarisht, duke e ditur se personat që i kanë treguar këto histori janë të sigurt dhe besnik dhe gënjeshtra është larg prej tyre?

Përgjigje: Nuk dimë ndonjë argument që të flasë për lehtësimin e xhenazes apo rëndesës së saj përveç shkaqeve fizike ndijore, e cila është pesha e vetë njeriut në lehtësimin apo rëndimin e tij. Ai që pretendon se kjo ka të bëjë me nderimin e të vdekurit nëse është i lehtë apo shthurjen e tij nëse është i rëndë, kjo nuk ka asnjë bazë në fe për aq sa ne kemi dijeni. Kurse përsa i përket lëvizjes së xhenazes në arkivol kjo tregon se ai është akoma i gjallë dhe se akoma nuk ka ndërruar jetë, ndaj duhet rishikuar çështja e tij nga një mjek specialist që të shikojë se a është akoma gjallë apo ka vdekur. Mos të nxitohet në varrosjen e tij derisa të sigurohet vdekja e tij.

Suksesi vjen vetëm prej Allahut! Paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi pejgamberin tonë Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm i fetvave dhe kërkimeve akademike:

Kryetari: Abdulaziz ibn Baz
Antar: Abdullah ibn Kuud
Antar: Abdullah ibn Gudejan

Përktheu: Ylli Rama

Loading...