Nuk ka lumturi për njerëzimin veçse me Islamin

November 1, 2015

Shejh Sulejham er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!): Feja jonë islame është feja e mëshirës për të gjitha krijesat.

Ajo është feja e mirësisë, lumturisë dhe shpëtimit. Ajo ka ardhur me atë që u bën dobi njerëzve në dynja dhe botën tjetër, në çdo kohë dhe vend.

Kështu që, nuk ka lumturi për njerëzimin veçse me me fene e krijesës më të mirë, me fenë e Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sle-lem. Allahu Lartësuar nuk ka urdhëruar me diçka veçse në të ka dobi dhe përfitime të shumta, të cilat nuk munden të numërohen.

Po ashtu Allahu nuk ka ndaluar nga diçka veçse në të ka dëme dhe të këqija të shumta, të cilat nuk munden të numërohen dhe as kufizohen.

“Hakku ez-zeuxhejn”

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...