E pëlqyeshmja dhe obligimi

July 14, 2017

Pyetja e parë nga fetvaja me nr. 590.

Pyetja: Kush është dallimi mes obligimit, të pëlqyeshmes, dhe sunetit?

Përgjigje: Lavdërimi i takon vetëm Allahut! Paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin e Tij, familjen dhe shokët e tij!

Dallimi mes tyre në aspektin terminologjik aludon në atë se obligim konsiderohet ajo çka për të cilën shpërblehet ai i cili e kryen dhe dënohet ai i cili nuk e praktikon. Ndërsa e pëlqyeshmja dhe suneti e të ngjashme me to kanë kuptime të përafërta me njëra-tjetrën, madje mund të themi se janë sinonime të njëra-tjetrës. Të gjitha këto bashkohen në faktin terminologjik se ai i cili i kryen (gjërat e pëlqyeshme) shpërblehet, ndërsa ai i cili nuk i kryen nuk dënohet.
Prej Allahut vjen suksesi! Paqja dhe nderimi i Allahit qoftë mbi Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm i fetvave dhe kërkimeve shkencore:

Abdullah ibn Sulejman ibn Meni

Abdullah ibn Abdurrahman ibn Gudejan

Abdurrazak Afifi

Përktheu: Ylli Rama

Loading...