Pas leximit të Kuranit, a mund të themi: “Sadaka Allahu el Adhijm” (të vërtetën ka thënë Allahu i Madhëruar)?

January 8, 2017

Pas leximit të Kuranit, njerëzve u është bërë zakon të thonë: “Sadaka Allahu el Adhijm” (të vërtetën ka thënë Allahu i Madhëruar). A ka argument për këtë?

Komisioni i përhershëm i Dijetarëve thotë: Fjala “sadaka Allahu el Adhijm” në vetvete është e saktë, por përmendja e saj në mënyrë të vazhdueshme pas përfundimit të leximit të Kuranit është bidat (risi), sepse mesa dimë, as Profeti (alejhi selam) as shokët e tij nuk e kanë thënë këtë fjalë, megithëse ata lexonin shumë Kuran.

Tansmetohet se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Kush punon një vepër që kundërshton fenë tonë, ajo është e refuzuar.

Në një transmetim tjetër thuhet: “Kush shpik diçka të re që nuk i përket fesë, ajo është e refuzuar.

[Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva me nr 4310,4/118].

Dosje:

Loading...