Pasimi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

November 4, 2016

Pasimi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

Kërkohet që të mbahemi fortë në atë që saktësohet nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem qoftë fjalë, vepër ose aprovim i tij. Ngase ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është shembull për për çdo kënd që beson në Allahun, ditën e Fundit dhe e përmend shumë Allahun. Nisur nga kjo, të gjitha rrugët janë të mbyllura përveç asaj që ka hapur i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem me urdhër nga Allahu i Larmadhëruar.

Allahu Lartmadhëruar thotë: “Çfarëdo që t’ju japë i Dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t’ju ndalojë, hiqni dorë prej saj.” El-Hashr, 7

Allahu i urdhëron robërit e Tij që të veprojnë (zbatojnë) atë për të cilën ka urdhëruar i Dërguari sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe të largohen nga ajo që ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka ndaluar. Ngase ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nuk urdhëron veçse për të mirë dhe nuk ndalon veçse nga e keqja.

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “I gjithë populli im do futet në xhenet përveç atij që refuzon.” I thanë: O i Dërguari i Allahut, e kush refuzon (të futet në xhenet)? Tha: “Kush më bindet mua, hynë në xhenet dhe kush më kundërshton, atëherë ai ka refuzuar.”

Nxjerrja e hadithit:

Hadithin e transmeton Buhariu (13/249 Fet’h)[1]

Jurisprudenca e hadithit:

– Allahu i ka krijuar robërit e Tij për t’i mëshiruar ata dhe t’i futë në shtëpinë (vendbanimin) e mëshirës së Tij.

– I Dërguari sal-lAllahu alejhi ue sel-lem përcjell (kumton) Shpalljen nga Zoti i Tij.

– Kushdo që e kundërshton të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ai e ka refuzuar mëshirën e Allahut.

– Kundërshtimi i Allahut dhe të Dërguarit të Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e bën detyrë futjen në zjarr.

– Shpëtimi i njeriut në jetën e kësaj bote dhe botën Tjetër është i lidhur me pasimin e udhëzimit të të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

“Behxhetu en-Nadhirin” vëll. 1

Përktheu: Unejs Sheme

[1] Fet’hul-Barij të hafidhit Ibën Haxher (Allahu e mëshiroftë!).

Loading...