Pendimi

January 5, 2022

Dijetari Ali bin Hasen El-Halebi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:
Pendimi, pendimi dhe kërkimi i faljes derisa të gjesh mëshirë tek Allahu i Madhëruar. E nëse nuk largohesh nga mëkati dhe nuk pendohesh por vazhdon në të dhe pastaj thua: Unë shpresoj në mëshirën e Allahut, – kjo është shpresë e rremë dhe zhgënjyese.
Ai i cili shpreson në mëshirën e Allahut punon për të, e kërkon dhe e ruan atë.
Allahu është Falës dhe Mëshirues, porse ka dhe dënim të rëndë: “Dhe kush largohet nga përmendja e Allahut do të ketë jetë të vështirë!” Fjala ‘El- irad’ ka kuptim ‘të shëmtuar’.
Ka dallim ndërmjet të vepruarit të mëkatit me keqardhje, duke treguar dobësi dhe përulje ndaj Allahut, dhe ndërmjet fjalës El-iarad e cila tregon mendjemadhësi ndaj Allahut dhe shmangie të urdhërit të Tij. Kjo e dyta duket sikur ti po e sfidon Allahun dhe pastaj po kërkon të të mëshirojë dhe shpreson tek Ai.
I lutemi Allahut të na dhurojë falje dhe mirësi!
Shpjegimi i Sunetit nga Imam El-Muzeni, mësimi me nr. 16.

Dosje: ,

Loading...