Për të gjithë ata që pyesin për selefizmin.

Shejh Mesh’hur Al Selman (Allahu e ruajttë!) thotë:

“Selefizmi është metodologjia për kuptimin (e saktë) të fesë.

Selefizmi nuk është grup partiak.

Selefizmi nuk është thirrja e filanit dhe fistekut.

Selefizmi është dëlirje dhe edukim (tesfijeh ue terbijeh).

Selefizmit i kanë bërë padrejtësi mediat duke e quajtur atë si: Selefizmi i xhihadit. Selefizmi i tekfirit (që i konsideron njerëzit jobesimtarë).

Dhe së fundmi selefizmi i pasimit verbërisht.

Të gjitha këto, pasha Allahun, janë komplot madhor ndaj metodologjisë selefije.”

“Fetaua el-Xhumuah” Dt. 22/1/2016

Përktheu: Unejs Sheme