Përse Allahu i ka dërguar Profetët?

November 19, 2016

Përse Allahu i ka dërguar Profetët?

Allahu i ka dërguar Profetët që të thërrasin në adhurimin ndaj Tij dhe në mohimin ndaj adhurimit të të tjerëve krahas Tij (shirkut).

Allahu i Lartësuar thotë: “Me të vërtetë që kemi dërguar në çdo popull të Dërguar që t’ju thotë të adhurojnë Allahun të vetëm dhe t’i largohen tagutit (kujtdo që adhurohet përveç Allahut).” Surja Nahl.

Ka thënë Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!): “Të gjithë Profetët janë vëllezër.” Muttefekun alejhi. Do të thotë se të gjithë Profetët kanë thirrur në Teuhid (në njësimin e Allahut në adhurim).

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Dosje:

Loading...