Pyetje: A lejohet të shkosh në xhami kur je me grip (nga frika mos u ngjitet të tjerëve) ?

Për ti dhënë përgjigje kësaj pyetje, duhet të ndalemi tek një çështje tjetër që ka lidhje me temën: a ka sëmundje ngjitëse (ose a ngjiten sëmundjet)?

Sepse nga profeti -alejhi selam- ka ardhur një hadith që bën fjalë për të. Është transmetuar nga profeti -alejhi selam- fjala e tij: “Nuk ka sëmundje ngjitëse (ose: nuk ngjiten sëmundjet)” është përcjellë nga Buhariu dhe Muslimi.

Ky hadith sipas mendimit të shumë dijetarëve ka për qëllim mohimin e ngjitjes vetvetiu të sëmundjeve siç mendonin në kohen e injorancës dhe jo me veprimin e Allahut. Pra profeti -alejhi selam- u ka mësuar atyre se këto sëmundje i ngjiten tjetrit se do Allahu dhe jo vetvetiu.

Ky lloj kuptimi shfaqet qartë te një version tjetër më i gjatë i hadithit ku Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon se një bedevi pasi dëgjoi nga profeti -alejhi selam- fjalën e tij [Nuk ka sëmundje ngjitëse] i tha: “O i dërguari i Allahut! Si është çështja e deveve në shkretëtirë të cilat janë si sorkadhet (të shpejta të shëndetshme) pastaj kur vjen ndonjë deve zgjebarake e hyn mes tyre i zgjebos të gjitha? Profeti -alejhi selam- i thotë: kush ia ngjiti të parës?!” E përcjell Buhariu dhe Muslimi.

Fjala e tij [kush ia ngjiti të parës?] dmth: Ai që ia ngjiti të parës është ai që ia ngjiti të tjerave dhe ai është Allahu.
Pra profeti -alejhi selam- nuk ka dashur të thotë se nuk ka sëmundje që ngjiten por ka dashur të thotë nuk ka sëmundje që ngjitet vetvetiu pa caktimin e Allahut dhe fuqinë e tij.
prandaj dhe gjejmë prej profetit -alejhi selam- shumë këshilla ku ndalon të bashkohet i sëmuri me të shëndetshmin dhe ja disa prej tyre:

1- “Largohu prej të zgjebosurit (atij me lebër) siç largohesh prej luanit” e transmeton Buhariu.
2- Një burrë me zgjebe nga përfaqësuesit e Thekifit që kishin ardhur për ti dhënë profetit -alejhi selam- besën e islamit dhe profeti -alejhi selam- i thotë: “Zëre se ta dhamë besën dhe kthehu” e transmeton Muslimi.
3- “Të mos kalojë ai i cili ka deve të sëmura nga ai që ka deve të shëndetshme” e transmeton Buhariu dhe Muslimi.
4- Ka thënë për murtajën: “Nëse dëgjoni se ka rënë në ndonjë vend mos shkoni atje dhe nëse ka rënë në vendin tuaj mos dilni prej saj” e transmeton Buhariu dhe Muslimi.

Tani le të kthehemi te pyetja: A lejohet ai që është me grip të shkojë në xhami?

Për sa i përket sëmundjeve të rënda ngjitëse nuk ka dyshim se ndalimi i profetit -alejhi selam- që ata të bashkohen me njerëzit e përfshinë edhe xhaminë dhe ja çfarë thonë dijetarët e islamit!

Ibn Rexhebi thotë: Gjithashtu ndalohet nga xhamia i zgjebosuri nga përzierja me njerëzit në xhami apo në ndonjë vend tjetër për shkak urdhrit për largimin prej tij.
Kjo që thotë Ibn Rexhebi është ajo që ka përmendur edhe një dijetar tjetër që quhet El-Kadi Ijad në shpjegimin e Muslimit dhe ai aty citon se është mendimi i disa dijetarëve.

Ndërsa gripi nuk është prej sëmundjeve të rënda ngjitëse prandaj dhe nuk e gjejmë të përmendur në librat e fikhut. Disa studiues bashkohorë kur e përmendin këtë çështje mundohen të bëjnë krahasimin e saj me çështjen e ngrënies së hudhrës dhe qepës ku për ngrënësit e tyre është ndaluar xhamia. Ata thonë se nëse xhamia është ndaluar për një gjë që nuk është sëmundje por thjesht mundim me anë të erës së tyre atëherë për një gjë që është sëmundje është më parësore.

Ky lloj arsyetimi duket i pranueshëm sikur të mos ishte fakti se gripi është një sëmundje që ka qenë gjithmonë e pranishme mes njerëzve dhe nuk gjejmë prej dijetarëve të kenë dhënë një fetva të tillë për të ose unë të paktën nuk di të jetë përmendur në veçanti. Gjithsesi ata mund të kenë të drejtë por diçka është e sigurte që njeriu i sëmure nuk e ka detyrë xhaminë dhe kjo mund të thuhet pa u rezervuar sepse profeti -alejhi selam- thotë: “Ai i cili e dëgjon ezanin dhe nuk i përgjigjet nuk ka namaz veçse nëse është me arsye” e transmeton Ibn Maxhe dhe e saktëson sheikh Albani. Tek arsyet dijetarët fusin: frikën, shiun, sëmundjen, udhëtimin etj dhe Allahu e di më së miri!

Shkroi: Dr Abdullah Nabolli