Pyetje-përgjigje rreth namazit

March 19, 2018

Pyetje: A është legjitime që në uljen e parë të teshehudit të shtohen (thuhen) dhe salavatet për Profetin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Jo. Nëse personi thotë dy dëshmitë pas tehijatit, ai ngrihet dhe nuk vonohet. Përkundrazi, uljen e teshehudit të parë e bën të lehtë (nuk e zgjat).

Pyetje: Në fjalën tonë “Allahumme sal-li ala Ali Muhamedin”, kush janë “Ali Muhamedin”?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): “Ali Muhamedin” thuhet se janë të afërmit e tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), pasuesit e tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), çdokush që ka besuar në të (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe e pason, ai është prej “Alihi” d.m.th. prej pasuesve të tij.

Pyetje: Nëse imami jep selam para se personi t’i kërkojë mbrojtje Allahut të Lartësuar nga katër gjëra,[1] a duhet të jap selam apo të kërkojë mbrojtjen nga këto gjëra edhe nëse vonohet pak (nga dhënia e selamit)?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Jo, nuk duhet të vonohet nga imami (pasimi tij) sepse imami është vendosur që të pasohet. Pra, të jap selam pas tij dhe mos të vonohet.

Pyetje: Tausi (Allahu e mëshiroftë) e urdhëroi birin e tij që ta përsëriste namazin, sepse ai (në teshehudin e fundit) nuk kërkoi mbrojtjen e Allahut prej këtyre katër gjërave. Cila është fjala e shejh Salih-ut në lidhje me këtë?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Po, ngase ai ka qenë i mendimit se mbrojtja prej atyre katër gjërave është vaxhib. Ky është mendimi i disa dijetarëve.

Pyetje: Çfarë është për qëllim me sprovat e jetës dhe të vdekjes?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Sprovat e jetës janë fitnet që i shfaqen njeriut gjatë jetës së tij e ato janë të shumta. Sprova e vdekjes është se robi do sprovohet në varrin e tij. Pra, atij do t’i vijnë dy engjëjt dhe do ta pyesin.

Pyetje: Fjala “Allahumme ea’nnij ala dhikrike ue shukrike ue husni ibaadetike”, a thuhet para selamit apo pas tij?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Të dyja format lejohen, lejohet para dhe pas selamit. Transmetohet se kjo thuhet duburis-salah dhe këtu është për qëllim fundi i tij, dhe po ashtu edhe pas namazit. Kush e thotë këtë para selamit ai ia ka qëlluar të saktës, dhe kush e thotë atë pas dhënies së selamit ai ia ka qëlluar të saktës. Kjo ngase secila prej tyre quhet duburis-salah.

Pyetje: Shtesa “ue berekatuh” në dhënien e selamit a saktësohet?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Nuk e di këtë.

Pyetje: Nëse personi (në namaz) thotë vetëm “es-selamu alejkum”, a lejohet?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Po, lejohet.

Pyetje: Cili është gjykimi i dhënies së një selami të vetëm (kur përfundon namazin)?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Kjo mjafton. Ky selam jepet nga ana e djathtë por më e mira është dhënia e dy selameve (djathtas dhe majtas).

Pyetje: Si arrihet xhemati?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Xhemati arrihet me arritjen e një rekati, kjo është e sakta. Prej tyre (dijetarëve) ka që thonë: Xhemati arrihet me tekbirin e tij (personit) para dhënies së selamit nga ana e imamit. Kjo transmetohet në tekstin e “Zadit” ku thuhet: “Kush merr tekbir para se imami të jap selamin e parë, ai e ka arritur xhematin.” Porse e sakta është se xhemati arrihet me arritjen e një rekati të plotë njësoj si e xhumaja.

Pyetje: Disa njerëz ngrihen menjëherë (pas përfundimit të farzit) dhe falin sunetet, duke mos e bërë dhikrin (por e bëjnë pas faljes së suneteve). Cila është këshilla juaj për ta?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!): Kjo është në kundërshtim me sunetin. Suneti është që personi pas dhënies së selamit të bëjë dhikrin e pastaj të ngrihet për faljen e suneteve.

 

Shkëputur nga mësimi: “Sherhu adab el-mashi ilas-salah”.

Përktheu: Unejs Sheme

———————————————–

[1] Nga dënimi i Xhehenemit, nga dënimi i varrit, nga sprovat e jetës dhe të vdekjes, dhe nga sprova e Mesihu Dexhal.

Loading...