Sa janë kategoritë e besimtarëve në varësi të veprave të tyre dhe cilat janë ato?

December 1, 2015

Pyetje: Sa janë kategoritë e besimtarëve në varësi të veprave të tyre dhe cilat janë ato?

Përgjigje: Besimtarët ndahen në tre kategori:

1- Besimtarë që paraprijnë në punë të mira. Konsiderohen ata besimtarë që i kryejnë obligimet dhe veprat e pëlqyeshme, si dhe largohen nga ndalesat dhe veprat e papëlqyeshme.

2- Mesatarët. Konsiderohen ata besimtarë, të cilët mjaftohen me kryerjen e obligimeve dhe largimin nga veprat e ndaluara.

3- Të padrejtët, që e kanë ngarkuar veten e tyre. Në këtë kategori bëjnë pjesë ata besimtarë që i kanë përzier punët e mira me punë të këqija.

(Pyetje pergjigje – Abdurrahman ibn Nasir ES SA’DI)

Loading...