Shtesa “Kerim” ne dua

Shtesa “Kerim” nuk saktësohet.

Prej gabimeve në të cilën bien disa imamë të xhamive në dhjetë ditëshin e fundit të ramazanit është shtesa “Kerim” në dua. Bëhet fjalë për lutjen “Allahumme inneke afuun tuhibbul afue fafu annij”.

Në këtë dua ata shtojnë shtesën “Kerim” duke thënë: “Allahumme inneke afuun (Kerim) tuhibbul afue fafu annij”.

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë se shtesa “Kerim” nuk ka bazë.

Shejh Abadi (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Kjo shtesë është transmetuar në disa kopje të Tirmidhiut, mirëpo nuk është e qëndrueshme (saktesohet).

Porse suneti është që të thuhet:

“اللّهمّ إنّك عفوّ تُحبُّ العفو فاعفو عنِّي
“Allahumme inneke afuun tuhibbul afue fafu annij.” Es-Sahihah (3337).

Kështu ia mësoi këtë lutje i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem Aishes radijAllahu anha.

Udhëzimi më i mirë është ai i Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Perktheu: Unejs Sheme