Si e vlerësonin dijetarët dijen e hadithit?

September 29, 2022

Si e vlerësonin dijetarët dijen e hadithit?

Dijetari Andaluzian Humeid El-Kurtubi, i vdekur në vitin 652 sipas hixhretit -Allahu e mëshiroftë- thoshte për dijen e hadithit:

Drita e hadithit, qartë vezullon,
prandaj afroju se ajo të ndriçon.
Shpejt ngiti devetë atje për të shkuar,
të arrish nëpërmjet saj lumturinë e çmuar.

Dija e hadithit është dija që shpjegon Kuranin dhe e qartëson atë, sepse Allahu i Madhëruar e ka zbritur Kuranin me shprehje të shkurtra dhe përgjithësime për t’ia lehtësuar njerëzve leximin dhe ruajtjen e tij, dhe për rrjedhojë Kurani ka nevojë për qartësim.
Allahu i Madhëruar i thotë Profetit të Tij:
“Në të kemi zbritur përkujtuesin që t’ua qartësosh njerëzve atë që u është zbritur.” Suretu En-Nahl: 44.
Prandaj, dijetarët e hershëm kanë thënë: Kurani ka më shumë nevojë për Sunetin sesa Suneti për Kuranin.

Dr. Abdullah Nabolli

Loading...