Si ta adhurojmë Allahun e Lartësuar?

November 14, 2016

2.Si ta adhurojmë Allahun e Lartësuar?

Allahun duhet ta adhurojmë ashtu siç na ka urdhëruar Ai dhe i Dërguari i Tij (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) duke ia dedikuar sinqerisht adhurimin vetëm Atij.

Allahu i Lartësuar thotë: “Nuk jam urdhëruar ndryshe përveçse për ta adhuruar Allahun duke ja dedikuar vetëm atij adhurimin.” Surja Bejjineh, ajeti  5.

Ka thënë Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!): “Kush bën një vepër e cila nuk është prej fesë sonë, ajo i refuzohet.” Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...