Si ta kuptojmë këtë hadith?

April 14, 2015

Pyetje: Cili është kuptimi i hadithit: “Dy rekate të falura me misvak (pastrimi dhëmbëve para tyre) janë më të mira sesa shtatëdhjetë rekate pa misvak.”?

Imam Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Misvaku është sunet në namaz (në fillim të tij) dhe kur merr abdes, bazuar në fjalën e të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Misvaku është pastrim për gojën dhe kënaqësi për Zotin”. E ka nxjerr En Nesaij[1] me zinxhir autentik nga Aisha radijAllahu anha.

Po ashtu fjala e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Sikur mos t’ia vështirësoja umetit tim, atëherë do i kisha urdhëruar për përdorimin e misvakut për çdo namaz”. Mutefekun alejhi.[2]

Në një transmetim tjetër: “Sikur mos t’ia vështirësoja umetit tim, atëherë do i kisha urdhëruar për përdorimin e misvakut çdo herë që do merrnin abdes”. E ka nxjerr imam En Nesaij[3] me zinxhir autentik.

Përsa i përket hadithit: “Namazi me misvak (pastrimi dhëmbëve para tyre) është më i mirë sesa shtatëdhjetë namaze pa misvak” ky është hadith daif (i dobët) dhe nuk është autentik. E te hadithet autentike gjendet ajo që na mjafton, elhamdulilah!

Burimi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 19

Pershtati Unejs Sheme

[1] Në kapitullin “Et Taharah” tema “Et tergib fis siuak” me nr. (5)

[2] Buhariu në kapitullin “El xhumuah” tema “Es Siuak jeum el xhumuah” me nr. (887) dhe Muslimi në kapitullin “Et Taharah” tema “Es Siuak” me nr. (252)

[3] Në “Sunenul Kubra” vëll. 2 me nr. (30430)

Loading...