Si të veprojmë nëse gjejmë fleta të grisura të Kuranit?

December 29, 2021

Si të veprojmë nëse gjejmë fleta të grisura të Kuranit ose të librave të ndryshëm, ku në to ka ajete të Kuranit?

Këto fleta duhet të groposen në vende të pastra, larg rrugëve ku kalojnë njerëzit dhe larg vendeve të pista. Ose mund të digjen për t’i ruajtur nga moskujdesja e njerëzve. Kjo bazuar në veprimin e Othmanit (Allahu qoftë i kënaqur me të).

‘Fetava El- Lexhne Ed-Daime’ 4/139.

Muhamed Estrefi

Loading...