Surja “Nas” përmban tri pjesët e teuhdit

January 4, 2020

Surja “Nas” përmban tri pjesët e teuhdit

Shejhu dhe muhadithi Abdulmuhsin el-Abadi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Fjala e Allahut të Lartësuar:

-“eudhu/أعوذ” përmban Teuhidin Uluhijeh, ngase istiadhe është prej Teuhidit Uluhijeh.

-“bi rabbin-nas/بربّ الناس” përmban Teuhidin Rububijeh dhe Teuhidin Esma ue Sifat, ngase prej emrave të Allahut është “Er-Rab/الرب”.

-“melikin-nas/ملك النّاس” përmban Teuhidin Rububijeh. Po ashtu gjendet edhe Teuhidi Esma ue Sifat, sepse prej emrave të Allahut është “El-Melik/الملك”.

-“ilahin-nas/اله النّاس” përmban Teuhidin Uluhijeh dhe Esma ue Sifat, sepse nga emrat e Allahut është edhe “El-Ilah/الإله”.

 

Sherh Kitab Es-Sunneh min Suneni Ebi Daud

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...