Teuhidi

Dyert e mirësisë (2)

E pesta: Ndërtimi i një xhamie.   Xhamitë janë vendet më të dashura tek Allahu, ashtu siç na ka treguar për këtë i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), i cili thotë: “Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamitë.”[1] Nëse ndërtohet një xhami e në të falet namazi, lexohet Kur’ani, përmendet emri i […]

Çfarë është dita e Novruzit? A i lejohet një Muslimani ta festojë?

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, paqja dhe nderimet e Tij qofshin për Muhamedin (alejhi salatu ues selam) shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Së pari: Novruzi është fjalë persiane e arabizuar dhe në origjinën e saj ka kuptimin: Një ditë e re. Kjo ditë është nga festat […]

Ibn Tejmije në një shpjegim madhështor për eulijatë (të dashurit) e Rahmanit.

Thotë Shejkhul Islam Ibn Tejmijeh – Allahu e mëshiroftë: “Të dashurit e Allahut (evlijatë) janë dy nivele: Të përparuar  të afruar (tek Allahu) dhe të djathtë mesatarë….  (pastaj argumentohet me ajete nga surja Uakiah ku thotë i Lartësuari: ) “Dhe do të jeni tre grupe.” (Të përparuar, të djathtë dhe të majtë)… dhe thotë i […]

Rruga drejt Lavdisë dhe Fitores – Pjesa e dytë

I Dërguari i Allahut nuk pushon së ftuari në teuhid, madje dhe në luftë Kur doli grupi i besimtarëve, sahabët e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) për në betejën e Hunejnit, në gjirin e tyre ndodheshin edhe disa njerëz, që ishin të rinj në fenë islame. Ata panë idhujtarët […]

Dobia e këndimit të ‘ajetul kursij’ tetë herë çdo ditë.

Përse është ligjëruar këndimi i ‘Ajetul kursj’ tetë herë çdo ditë? Kanë ardhur hadithe të ndryshme, të sakta, të cilat tregojnë se ‘ajetul kursij’ preferohet të lexohet tetë herë, çdo ditë në jetën e muslimanit. E ato raste janë: një herë në dhikrin e agimit, një herë në dhikrin e mbrëmjes, një herë para gjumit, […]

Çlirimi nga skllavëria ndaj çdo gjëje tjetër përveç Allahut

Rёndёsia e lirisё Islami e konsideron lirinё tё drejtё natyrale tё njeriut. Jeta e njeriut nuk ka vlerё pa liri. Njeriu kur humbet lirinё vdes ne vetveten e tij edhe pse nё dukje jeton, ha, pi dhe vёrtitet mbi tokё. Islami e ka ngritur aq lart lirinё saqё e ka konsideruar mendjen e lirё si […]

Ndalimi i rreptë nga shirku dhe sqarimi se ai është mëkati më i madh

   Ndalimi i rreptë nga shirku dhe sqarimi se ai është mëkati më i madh Allahu i Madheruar thote: “Vërtetë, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë. Kushdo që i bën shok Allahut (në adhurim), ka bërë gjynah […]

Besimi në Allahun

Teuhidi Rrububije – Njësimi i Allahut në qenien e Tij Zot dhe gjithçka lidhet me këtë. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit. Me të vërtetë falënderimet i takojnë Allahut, vetëm Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut të na ruajë prej të keqes së punëve dhe vetveteve […]