Teuhidi

A lejohet të therim një kafshë kur duam të hedhim themelet e një objekti?

Tek ne praktikohet një zakon, sepse kur duam të hedhim themelet e një ndërtesë të re, kur duam të vëmë prakun e një ndërtimi të ri, ose kur ndërtojmë një dyqan të ri apo kur hapim diçka të re, këtë e shoqërojmë duke therur një kurban po atë ditë. Kurbanin e therim në nder të […]

Dita e Shën Gjergjit në këndvështrimin Islam

Dita e Shën Gjergjit në këndvështrimin Islam Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe nderimet e tij qofshin për të Dërguarin e Tij Muhamedin (alejhi selam), familjen shokët dhe të gjithë ata që ndjekin gjurmët e tij. Allahu i Lartësuar thotë: “Por këshillo, se vërtet këshilla u bën dobi besimtarëve.” [Dharijat 55]. Ibn Kethiri (Allahu e […]

JOGA, origjina dhe çfarë gjykimi merr praktikimi i saj?

JOGA, origjina dhe çfarë gjykimi merr praktikimi i saj? Falenderojmë Allahun për mirësitë e Tij, paqja dhe nderimet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin (alejhi salatu ues selam), familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. Së pari: Askush nuk mund ta mohojë se JOGA në origjinë rrjedh nga një religjion […]

Dyert e mirësisë (2)

E pesta: Ndërtimi i një xhamie.   Xhamitë janë vendet më të dashura tek Allahu, ashtu siç na ka treguar për këtë i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), i cili thotë: “Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamitë.”[1] Nëse ndërtohet një xhami e në të falet namazi, lexohet Kur’ani, përmendet emri i […]

Çfarë është dita e Novruzit? Ai i lejohet një Muslimani ta festojë?

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, paqja dhe nderimet e Tij qofshin për Muhamedin (alejhi salatu ues selam) shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Së pari: Novruzi është fjalë persiane e arabizuar dhe në origjinën e saj ka kuptimin: Një ditë e re. Kjo ditë është nga festat […]

Ibn Tejmije në një shpjegim madhështor për eulijatë (të dashurit) e Rahmanit.

Thotë Shejkhul Islam Ibn Tejmijeh – Allahu e mëshiroftë: “Të dashurit e Allahut (evlijatë) janë dy nivele: Të përparuar  të afruar (tek Allahu) dhe të djathtë mesatarë….  (pastaj argumentohet me ajete nga surja Uakiah ku thotë i Lartësuari: ) “Dhe do të jeni tre grupe.” (Të përparuar, të djathtë dhe të majtë)… dhe thotë i […]

Rruga drejt Lavdisë dhe Fitores – Pjesa e dytë

I Dërguari i Allahut nuk pushon së ftuari në teuhid, madje dhe në luftë Kur doli grupi i besimtarëve, sahabët e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) për në betejën e Hunejnit, në gjirin e tyre ndodheshin edhe disa njerëz, që ishin të rinj në fenë islame. Ata panë idhujtarët […]

Dobia e këndimit të ‘ajetul kursij’ tetë herë çdo ditë.

Përse është ligjëruar këndimi i ‘Ajetul kursj’ tetë herë çdo ditë? Kanë ardhur hadithe të ndryshme, të sakta, të cilat tregojnë se ‘ajetul kursij’ preferohet të lexohet tetë herë, çdo ditë në jetën e muslimanit. E ato raste janë: një herë në dhikrin e agimit, një herë në dhikrin e mbrëmjes, një herë para gjumit, […]