Biografi

Historia e Salihut (alejhi selam)

Historia e Salihut (alejhi selam) Populli Themud – i emërtuar ndryshe si Adi i mbramë – jetonte në Hixhër[1] dhe në zonat përreth. Ata zotëronin bagëti të shumta dhe njiheshin për bujqësi. Mirësitë e Zotit u vinin pandërprerë, derisa luginat i përdorinin për të ndërtuar kështjella të zbukuruara, ndërsa malet i gdhendnin me preçizitet dhe […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Hudit (alejhis selam)

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Hudit (alejhis selam) 1- Ja vlen të rikujtojmë dobitë e mëparshme që kemi përmendur tek historia e Nuhut (alejhi selam) e që janë të përbashkëta pothuajse tek historitë e të gjithë Profetëve.[1] 2- Allahu i Lartësuar me urtësinë e Tij na rrëfen ndodhitë e atyre popujve që […]

Historia e Hudit (alejhi selam)

Historia e Hudit (alejhi selam) Allahu i Lartësuar e dërgoi Hudin (alejhi salatu ues selam) tek populli i tij Ad’i i i lashtë të cilët banonin në Ahkaf e pikërisht në dumat e shkretëtirës së Hadrameutit (Jemen). E dërgoi në një kohë kur sherri i tyre u shtua dhe filluan të tregonin kryeneçësi ndaj njerëzve […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Nuhut (alejhi selam)

Të gjithë Pejgamberët duke filluar me Nuhun e deri tek Muhamedi (alejhis salatu ues selam) ishin në unanimitet për thirrjen (e njerëzve) në monoteizmin e pastër dhe ndalimin e tyre nga shirku (idhujtaria). Nuhu (alejhis selam) ashtu sikurse edhe Pejgamberët e tjerë, të parën gjë që u thonin njerëzve ishin këto fjalë: “O populli im! […]

Disa nga veçoritë e Profetit (alejhi salatu ues selam) të përmendura në Teurat.

Disa nga veçoritë e të Dërguarit të Allahut, Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!), të përmendura në Teurat. Hilal bin Ata bin Jeser[1] ka thënë: Kam takuar Abdullah bin Amër bin El Asin[2] dhe i kam thënë: “Më trego për disa nga veçoritë e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!)!” […]

Imam Dhehebiu për Ibn Tejmijen (Allahu i mëshiroftë)

Fjalë të arta nga i arti i kohës, për diamantin e rrallë të gjerdanit të dijes! Allahu i mëshiroftë dhe na ringjalltë në grupin e tyre! Amin! Ka thënë Dhehebiu, për dijetarin e madh të Islamit, Ibn Tejmijeh: “Ai ishte i habitshëm kur sqaronte ndonjë çështje nga ato të debatueshmet, dhe argumentohej e zgjidhte me […]

Çfarë tha Shejh Albani për veten kur i kaloi 84 vjet nga jeta e tij??

Në librin “Sahih Meuaridu Dham’an” ne hadithin me nr 2087, Ebu Hurejra radiaAllahu anhu përcjell se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Mosha e umetit tim dojetë mes gjashtëdhjetave dhe shtatëdhjetave dhe pak do jenë ata që do e kalojnë këtë moshë.” Ibn Arafe tha: Edhe unë jam prej këtyre të paktëve. Shejh […]