Biografi

Fragmente nga jeta e të parëve tanë të mirë, në kërkimin e diturisë

Kështu ishte  brezi i rrallë, shembull për ata që do të vinin pas tyre në përpjekjet për diturinë dhe shtimin e saj, prandaj ecni në gjurmët e tyre, dhe pasoni hapat e tyre. Disa prej këtyre shembujve janë si më poshtë: Studentët e Ibn Mes’udit – radijallahu anhu – në Kufe (Irak) : Alkameh, Esuedi […]

Biografi përmbledhëse e dijetarit të shquar El Kadi Ijad

Biografi përmbledhëse e dijetarit të shquar El Kadi Ijad[1] (476 – 544 hixhri)   Emri i tij dhe origjina. El Kadi Ijad, emri i plotë i tij është Ebu El Fadël Musa bin Ijad bin Umer bin Musa el Jahsubi es Sebti. Ka lindur në qytetin Sebteh në vitin 476 hixhri[2]. Ai ishte gjykatës, dijetar […]

Historia e Salihut (alejhi selam)

Historia e Salihut (alejhi selam) Populli Themud – i emërtuar ndryshe si Adi i mbramë – jetonte në Hixhër[1] dhe në zonat përreth. Ata zotëronin bagëti të shumta dhe njiheshin për bujqësi. Mirësitë e Zotit u vinin pandërprerë, derisa luginat i përdorinin për të ndërtuar kështjella të zbukuruara, ndërsa malet i gdhendnin me preçizitet dhe […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Hudit (alejhis selam)

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Hudit (alejhis selam) 1- Ja vlen të rikujtojmë dobitë e mëparshme që kemi përmendur tek historia e Nuhut (alejhi selam) e që janë të përbashkëta pothuajse tek historitë e të gjithë Profetëve.[1] 2- Allahu i Lartësuar me urtësinë e Tij na rrëfen ndodhitë e atyre popujve që […]

Historia e Hudit (alejhi selam)

Historia e Hudit (alejhi selam) Allahu i Lartësuar e dërgoi Hudin (alejhi salatu ues selam) tek populli i tij Ad’i i i lashtë të cilët banonin në Ahkaf e pikërisht në dumat e shkretëtirës së Hadrameutit (Jemen). E dërgoi në një kohë kur sherri i tyre u shtua dhe filluan të tregonin kryeneçësi ndaj njerëzve […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Nuhut (alejhi selam)

Të gjithë Pejgamberët duke filluar me Nuhun e deri tek Muhamedi (alejhis salatu ues selam) ishin në unanimitet për thirrjen (e njerëzve) në monoteizmin e pastër dhe ndalimin e tyre nga shirku (idhujtaria). Nuhu (alejhis selam) ashtu sikurse edhe Pejgamberët e tjerë, të parën gjë që u thonin njerëzve ishin këto fjalë: “O populli im! […]

Disa nga veçoritë e Profetit (alejhi salatu ues selam) të përmendura në Teurat.

Disa nga veçoritë e të Dërguarit të Allahut, Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!), të përmendura në Teurat. Hilal bin Ata bin Jeser[1] ka thënë: Kam takuar Abdullah bin Amër bin El Asin[2] dhe i kam thënë: “Më trego për disa nga veçoritë e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!)!” […]

Imam Dhehebiu për Ibn Tejmijen (Allahu i mëshiroftë)

Fjalë të arta nga i arti i kohës, për diamantin e rrallë të gjerdanit të dijes! Allahu i mëshiroftë dhe na ringjalltë në grupin e tyre! Amin! Ka thënë Dhehebiu, për dijetarin e madh të Islamit, Ibn Tejmijeh: “Ai ishte i habitshëm kur sqaronte ndonjë çështje nga ato të debatueshmet, dhe argumentohej e zgjidhte me […]