Biografi

Ndodhitë e mëdha që paraprinë lindjen e Profetit

Nëntema e dytë: Ndodhitë e mëdha që paraprinë lindjen e Profetit (alejhi selam). E para: Gërmimi i Zemzemit nga Abdul Mutalibi. Ai që na i tregon këtë histori është sahabiu i nderuar Ali bin Ebi Talib, i cili përcjell duke thënë: Abdul Mutalibi (gjyshi i Profetit – alejhi selam) ka thënë: Ndërkohë që isha duke […]

Cilësitë e Profetit dhe prejardhja e tij (Pjesa e parë)

Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: “Muhamedi është i Dërguar i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jobesimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sexhde duke kërkuar dhuntinë dhe kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sexhdes. Ky është përshkrimi i […]

Frytet e studimit të historisë profetike – pjesa e dytë –

Dobia e katërt: Njohja e shkaqeve të triumfit (fitores) dhe shkaqeve të dështimit (mposhtjes, humbjes). Nëse do të studiojmë historinë e Profetit dhe historinë e sahabëve, atëherë do të mësojmë shkaqet e fitores dhe shkaqet e humbjes. Nga shkaqet e fitores janë: besimi i palëkundur tek Allahu, mbështetja vetëm tek Ai, lutja (përgjërimi) tek Ai, […]

Frytet e studimit të historisë profetike – pjesa e parë –

Kush është dobia e studimit të historisë profetike dhe historisë së shokëve të tij të ndershëm? Dobitë e studimit të historisë profetike dhe historisë së sahabëve janë të shumta. Dobia e parë: Njohja e shkaqeve të zbritjes së shumë ajeteve të Kuranit dhe të haditheve profetike. Kjo çon në kuptimin e tyre, kuptimin e asaj […]

Njihu me historinë islame (Islami në ishullin e Siçilisë) – 2

Depërtimi i muslimanëve në Siçili Kjo gjë ka ndodhur në kohën e kalifes abasit El-Ma’mun nëpërmjet guvernatorit të Kajrauanit, princit të El-Egalibe Zijadetullah në vitin 212 të hixhretit. Princi Zijadetullah mbledh një ushtri dhe i jep drejtimin e saj dijetarit dhe kadiut të Kajrauanit Esed bin El-Furat. Imam Dhehebiu thotë: “Esed bin El-Furati ishte luftëtar […]

Njihu me historinë Islame (Islami në ishullin e Siçilisë) – 1

Islami në Siçili Siçilia, ishulli i njohur dhe më i madhi i detit Mesdhe i cili sot është i Italisë. Ky ishull për një periudhë kohore mbi 250 vjeçare ka qenë nën sundimin e myslimanëve, të cilët depërtuan në ishull nëpërmjet Afrikës veriore. Nga viti 212 H – 296 H është sunduar nga sundimtarë të […]

Ky ishte Muhamedi i dërguari i Allahut

Injorancë dhe padrejtësi, përçarje dhe shkëputje lidhjesh farefisnore, idhujtari dhe humbje. Kjo ishte gjendja që jetonin njerëzit në kohën e injorancës. Allahu lejoi lindjen e një agimi të ri dhe një drite që do t’i shuante të gjitha këto errësira. Ajo ishte ardhja e Muhamedit, të Dërguarit të Allahut. Zoti i e cilësoi atë (Muhamedin) […]

Dijetarë të shquar e të ngritur në shumë fusha të dijes

Është me të vërtetë për tu habitur ajo që kam gjetur në jetëshkrimin e disa prej dijetarëve, leximin e tyre të shumtë dhe gjerësinë e njohurive të tyre. Madje disa prej tyre kanë deklaruar me bindje se ata kishin njohuri në disa shkenca të cilat bashkohësit e tyre nuk ua dinin as emrin! Ja ku […]