Engjëjt më fisnikë

January 19, 2022

Më të rëndësishmit dhe më fisnikët e melekëve janë tre melekët e ngarkuar me tri aspektet mbi të cilat është e ndërtuar jeta, e ata janë: Xhibrili, Mikaili dhe Israfili.

Xhibrili është i ngarkuar me tejçimin e shpalljes nga e cila buron jeta e zemrave dhe shpirtrave.

Mikaili është përgjegjës për shiun, me të cilin merr jetë toka dhe trupat.

Israfili i fryn Surit, pas fryrjes të së cilit vjen jeta pas vdekjes me kthimin e shpirtërave në trupa.

Shejkh AbdulAziz er Rraxh’hij (Allahu e ruajtë).
‘Hadhihi Akideti’; 11.
Anis Agovi

Loading...