Tregëtarët e pandershëm.

Tregëtarët e pandershëm.
Bera’ bin Azib radiAllahu anhu transmeton se Profeti salAllahu alejhi ue selam ka thënë:
”Padyshim që tregëtarët në ringjallje do të konsiderohen njerëz të pandershëm e të prishur, përveç atyre që e kanë pasur frikë Zotin, kanë qenë bujarë dhe të sinqertë”
Tirmidhiu 1210. Silsile sahiha 1458.
Mubarekfuri (Allahu e mëshiroftë) në shpjegimin e Tirmidhiut thotë:
(Veç atyre që e kanë pasur frikë Zotin) d.m.th që nuk bëjnë gjynahe në tregëti, qofshin të mëdha apo të vogla, nuk mashtrojnë dhe nuk janë të pandershëm.
(kanë qenë bujarë) d.m.th që i kanë toleruar njerëzit në tregëtinë me ta, për shkak të mirësisë që i karakterizon.
(të sinqertë) d.m.th që janë besnikë dhe thonë të vërtetën, qoftë kur flasin ashtu edhe kur betohen.
Kadij (Allahu e mëshiroftë) thotë:
”Për shkak se zakoni i tregëtarëve është hileja në tregëti, dhe përpjekja për promovimin dhe shitjen e mallit të tyre me çdo lloj mënyre, qoftë edhe me betime të rrejshme, janë konsideruar si të prishur. Janë veçuar prej tyre ata që i ruhen haramit, që janë të ndershëm, si edhe janë të sinqertë në betime dhe në fjalë”
Për shkakun e konsiderimit të tyre si të pandershëm, të poshtër dhe të prishur, është se ata përlyhen me betime të rrejshme dhe me thyerjen e premtimeve.
Për këtë tregon edhe hadithi i transmetuar nga Abdurrahman bin Shibl që thotë: Ka thënë Profeti salAllahu alejhi ue selem:
”Padyshim që tregëtarët janë njerëz të prishur! I thanë:- O i dërguar i Allahut, a nuk e ka lejuar Allahu tregëtinë? Tha:- Posi, a ka lejuar, por ata kur flasin gënjejnë, dhe betohen rrejshëm e bien në gjynah”
Gjithashtu duhet ditur se, tregëtia është nga mundësitë më të mira për të ardhura dhe fitim, për njerëzit e ndershëm dhe bujarë. Tregëtari i ndershëm dhe i sinqertë ka shpërblime të mëdha nga Zoti i gjithësisë.
Në hadith të transmetuar nga Ebu Seid el Hudrij radiAllahu anhu, Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë:
”Tregëtari i ndershëm e i sinqertë, do të jetë me profetët, besnikët dhe dëshmorët”
Tirmidhiu 1209.
Hoxhë Mirandi Shehaj.