A u kërkohet ndihmë të gjallëve që janë të pranishëm (njerëzve)?

December 19, 2016

A u kërkohet ndihmë të gjallëve që janë të pranishëm (njerëzve)?

Po, u kërkohet ndihmë krijesave për gjërat që janë brenda mundësive të tyre.

Allahu i Lartësuar thotë: “Bashkëpunoni në mirësi e devotshmëri e mos bashkëpunoni në gjynahe e armiqësi!” Surja Maide, 2.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Allahu është në ndihmën e robit të Tij (njeriut) për sa kohë sa ai është në ndihmën ndaj vëllait të tij musliman.” Transmeton Muslimi.

Do të thotë: për çfarë kemi në mundësinë njerëzore, e ndihmojmë njëri-tjetrin.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agov

Loading...