Vëllai i vërtetë

January 3, 2022

Shejh bin Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:
Vëllai yt është ai që të këshillon, të përkujton dhe të tërheq vërejtjen. Vëllai yt nuk është ai i cili të ka harruar apo është larguar nga ti, ose të përkëdhel dhe kur nuk ke të drejtë. Porse vëllai i vërtetë është ai i cili të këshillon, të përkujton Allahun, të fton për tek Allahu, të tregon rrugën e drejtë rrugën e shpëtimit, të pengon nga rruga e keqe nga rruga e shkatërrimit, të qartëson se rruga e keqe ka pasoja shkatërruese, dhe të tërheq vërejtjen derisa të largohesh prej rrugës së gabuar.
‘Mexhmu fetava Ibn Baz’: 21/14.

Muhamed Estrefi

Dosje:

Loading...