Vet-gjyqësia në mungesë të ligjit Islam

October 7, 2017

Pyetje: Ne jetojmë në një shtet jo musliman. Nëse një musliman vret një musliman tjetër si pasojë e zemërimit, për motive të dobëta apo mendjemadhësi se është i pasur, ndërsa unë apo dikush tjetër jemi dëshmitar. A na lejohet ta vrasim vrasësin për të zbatuar rregullin ‘Syri për syrin dhe vrasje për vrasje’?

Përgjigje: Nuk lejohet që kryerjen e ekzekutimeve ta bëjë dikush (individi) vetëm pasi të vërtetohet sipas rregullave të gjykatës fetare.

Dënimin e ekzekuton i pari i vendit, kurse përsa u përket individëve të thjeshtë atyre nuk u lejohet të kryejnë zbatimin e dënimeve sepse kështu përhapet kaos në shoqëri.

Suksesi është vetëm prej Allahut, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

[Komisioni i përhershëm i fetvave]
Nënkryetar: Bekër Ebu Zejd
Anëtar: Salih Feuzan
Anëtar: Abdullah ibn Gudejan
Anëtar: Abdulaziz Ali Shejh
Anëtar: Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz

Përktheu: Ylli RAMA

Loading...