Vetëm Allahu e di të fshehtën

January 12, 2022

Vetëm Allahu e di të fshehtën e askush tjetër!

Dr. Muhamed bin Seid tregon: “Shejhut tonë Ibën Bazit (Allahu e mëshiroftë) i’u lexua hadithi ku tregohet humbja e gjerdanit të Aishes (radijAllahu anha). Hadithi gjendet tek “Sahihul-Buhari” në fillim të kapitullit të tejemumit. (1)

Ai tha: Prej dobive që gjenden në këtë hadith është se: I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) nuk e di të fshehtën. Po ashtu edhe evlijatë (nuk e dinë të fshehtën).

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe shokët e tij nuk e dinin vendin se ku ndodhej gjerdani.

 

Përktheu: Unejs Sheme

—————————————————
(1) Transmetohet nga Aishja (radijAllahu anha, gruaja e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) se ka thënë: Dolëm me të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në një prej udhëtimeve të tij, dhe kur arritëm te vendi i quajtur Bejda – ose Dhatu Xhejsh – m’u këput gjerdani që kisha. I Dërguari i Allahut u ndal për t’a kërkuar (gjerdanin), e bashkë me të edhe njerëzit e tjerë në një vend ku nuk kishte ujë… Pasi e ngritëm devenë në të cilën kisha hipur, e gjetëm gjerdanin poshtë saj.”

Loading...