A vlejnë punët kur ka edhe shirk?

December 3, 2016

A vlejnë punët kur ka edhe shirk?

Veprat nuk vlejnë bashkë me shirkun (nuk vlejnë nëse shoqërohen me idhujtari).

Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse bëjnë shirk i shkojnë dëm të gjitha veprat që bëjnë.” Surja Enam, 88.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: Allahu thotë: Kush bën një vepër dhe bën shirk në të, e braktis dhe e lë atë me shirkun e tij (nuk i bën dobi).” Hadith Kudsij. Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...