Vlera e banoreve te Shamit

December 16, 2013

Nga Muavije bin Furrah nga babai i tij radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur të shkatërrohen [banorët] shamit atëherë nuk do të ketë më mirësi te populli im. Do të vazhdoj një grup prej popullit tim të jenë në të vërtetën derisa ta luftojnë (vrasin) dexhalin.”

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!): Ky hadith me këtë tekst është daif, me të cilin është veçuar autori. Në zinxhirin e tij gjendet Imran bin Is’hak Ebu Harun, për të cilin Edh Dhehebiu në “El Mizan” ka thënë: “Nuk dihet se kush është ky (person).”

Them (Albani): Prej rrugës së tij e ka nxjerr dhe Ibën Asakir (1/254) dhe ka përmendur dhe mosnjohjen e tij (transmetuesit).

Porse e sakta është teksti që e ka nxjerr Et Tajalsij në “Musnedin” e tij fq. 145 me nr. (1076) nga Shubeh nga Muavije merfuan (që e ngre te Profeti alejhis selam): “Kur të prishen banorët e Shamit, atëherë nuk ka më mirësi tek ju. Do të vazhdoj një grup prej popullit tim të ndihmuar/triumfues ku nuk i dëmton ata kush i tradhëton derisa të ndodhë Kijameti.” Zinxhiri i tij është autentik.

“Takhrixhu Fadail esh Sham ue Dimashk”

Loading...