Vlera e fjalës “La Ilahe ila Allah” dhe ajo që e shkatërron atë

November 1, 2014

Falënderimi i takon vetëm Allahut! Atë falënderojmë dhe prej Tij ndihmë e falje kërkojmë! Kërkojmë mbrojtjen e Allahut të na ruaj nga sherri i vetes dhe nga sherri i punëve tona! Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër i cili meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, Një e të Pashoq, dhe se Muhamedi është rob i Allahut dhe i Dërguari i Tij. Lavdërimi, paqja dhe begatia e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen dhe mbi gjithë shokët e tij!

O ju vëllezër, o ju të dashur për hir të Allahut!

Ebu Hurejra radijAllahu anhu e pyeti të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: O i Dërguar i Allahut, kush është njeriu më i lumtur me ndërmjetësimin tënd? I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Është ai që thotë ‘La ilahe il Allah’ (Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut) me sinqeritet nga zemra.”

Saktësohet nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush ka si fjalë të fundit fjalën ‘La ilahe il lAllah’  (Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut) do të futet në Xhenet.” 

Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Allahu ia ka ndaluar zjarrin atij që thotë ‘La ilahe il lAllah’ (Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut), duke kërkuar me këtë Fytyrën (kënaqësinë) e Allahut.” 

Në hadithin autentik ka ardhur: “Musai alejhi selam tha: O Zot, më mëso diçka me anë të së cilës do të lutem dhe do të përmend. -Tha (Allahu): Thuaj: La ilahe il lAllah. -Tha: O Zoti im, të gjithë robërit e Tu e thonë këtë fjalë. -I Madhëruari tha: O Musa, sikur të shtatë qiejt dhe çka në to përveç Meje dhe shtatë tokat të vendosen në një anë të peshores, dhe fjala ‘La ilahe il lAllah’ në anën tjetër të saj, fjala ‘La ilahe il lAllah’ do të peshonte më shumë.”

Po ashtu, në hadithin autentik ka ardhur se: “Ditën e gjykimit sillet një person të cilit i shfaqin 99 regjistra ku secili regjistër është i madh aq sa arrin shikimi (me mëkate).

Pastaj i thuhet: A mohon diçka prej tyre (regjistrave me mëkate)? -Thotë: Jo.

I thuhet: A të kujtohet ndonjë e mirë (që ke bërë)? – Ai shtanget dhe nuk flet, dhe i sjellin një kartë ku është shkruar fjala ‘La ilahe il lAllah’.

Personi thotë: Çfarë vlere ka kjo kartë në krahasim me këto regjistra (të mbushur me mëkate)?!

I thuhet: Ty nuk do të bëhet asnjë padrejtësi.

Kështu që vendosen regjistrat në njërën anë të peshores dhe fjala ‘La ilahe il Allah’ në anën tjetër të saj, dhe karta me fjalën ‘La ilahe il Allah’ rëndon më shumë (se regjistrat) e kështu personi futet në Xhenet.”

Të gjithë këto hadithe dhe të tjera si ato me kuptim të ngjashëm argumentojnë qartë për mirësinë e madhe të kësaj fjale madhështore. Kjo fjalë është çelësi i fesë.

Dëshmia ‘La ilahe il lAllah Muhammedun rasulullah’ është obligimi i parë për çdo njeri.

O rob i Allahut, a është për qëllim me këtë fjalë që njeriu ta shprehë vetëm me gjuhën e tij pa ia ditur kuptimin dhe duke mos punuar me kushtet e saj?

Nëse do të ishte ky qëllimi (të shprehej vetëm me gjuhë) dhe sikur ta thoshe këtë fjalë me miliona herë, kjo nuk do të kishte asnjë vlerë. Dhe hipokritët thonë ‘La ilahe il lAllah’ por kjo nuk u bën dobi atyre, sepse ata nuk e kuptojnë domethënien e saj dhe nuk punojnë me kushtet e saj.

Madje jobesimtarët (e kohës së Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) e dinin kuptimin e kësaj fjale, prandaj dhe mushrikët kurejsh refuzuan ta thoshin: “Kur atyre u thuhej ‘La ilahe il lAllah’ ata tregoheshin mendjemëdhenj.” Ngase ata e dinin mirë se nëse do të thoshin ‘La ilahe il lAllah’, atëherë çdo gjë që adhurohet përveç Allahut do të mohohej dhe do të pohohej adhurimi vetëm për Allahun Një e të vetëm.

Prandaj dijetarët kanë thënë: Fjala ‘La ilahe il lAllah’ ka dy shtylla: Mohim dhe pohim.

“La ilahe” është mohim i çdo gjëje që adhurohet përveç Allahut, as engjëll i afërt dhe as ndonjë Profet i dërguar (nuk meriton të adhurohet, të lutet apo t’i kërkohet ndihmë sh.p.).

“Il-lAllah” është pohimi i adhurimit vetëm për Allahun, Një e të vetëm.

Në disa vende islame ekzistojnë varre që adhurohen përveç Allahut, ku njerëzit fatkeqësisht; kërkojnë ndihmë nga të vdekurit, zotohen për ta, bëjnë kurban për ta, u luten atyre duke kërkuar që t’i furnizojnë me fëmijë. Kështu (me këto veprime) ata e shkatërrojnë fjalën ‘La ilahe il lAllah’.

Ishim në një prej vendeve islame ku njerëzit pas namazit të sabahut thoshin ‘La ilahe il lAllah’. Përsërisnin dhe thoshin bashkarisht vetëm ‘La ilahe il lAllah’ deri në kohën e duhasë (paradites). Sigurisht që thënia e saj bashkarisht (me xhemat) është prej bidateve. Pra, thoshin vetëm; ‘La ilahe il lAllah’, ‘La ilahe il lAllah’, ‘La ilahe il lAllah’ bashkarisht. Pasi mbaruan nga ky veprim shkuan tek një varr duke thënë: “Na dërgo shi o filan, na jep o filan!!”

Në një rast të tillë a mund të besohet se fjala ‘La ilahe il lAllah’ thuhet me sinqeritet? Kurrën e kurrës. Përkundrazi, vepra të tilla e shkatërrojnë këtë fjalë.

Njësoj si ajo “… gruaja që e shprish dhe e bën fije-fije atë që e ka tjerrë fort.” | En Nahl: 92.

Nuk ka vlerë fjala ‘La ilahe il lAllah’ nëse e lidh zemrën me dikë tjetër përveç Allahut, qoftë ai me të cilin lidhet zemra (dhe kërkon ndihmë apo i lutesh); engjëll i afërt, profet i dërguar, njeri i devotshëm, pemë apo gurë.

Nuk ka asnjë dallim mes atij që kërkon ndonjë nevojë nga Profeti apo engjëlli, nga ai që lutet dhe kërkon prej idhujve Lat, Uzza, Menat dhe Hubel.

 

Shkëputur nga hutbja e ditës së xhuma nga shejhu i nderuar Salih es Suhejmi.

Më dt. 24/10/2014.

Përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...