“Feja është këshillë”

“Feja është këshillë” (Muslim)

Hasen el Basrij ka thënë: “Një nga shokët e Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem – ka thënë: Pasha Atë në dorë të të cilit është shpirti im, nëse dëshironi do tju betohem për Allahun se prej robërve më të mirë të Allahut janë ata që e bëjnë Allahun të dashur tek robërit e Tij dhe i bëjnë të dashur robërit tek Allahu, dhe që e përhapin këshillën në tokë”
Ferkad es Sebekhij thotë: “Kam lexuar në një prej librave: I dashuri i Allahut të Lartmadhëruar është prijës që udhëheq mbi prijësat. Grupi i tij do të jetë grupi më i përparuar Ditën e Ringjalljes dhe vendi i tij do të jetë më afër (Allahut). Dhe dashuria (e vërtetë) është kulmi i afrimit (tek Allahu me vepra të mira) dhe kulmi i përpjekjes. Dhe nuk bezdisen të dashurit e Allahut nga përpjekjet e tyre për Allahun e Lartmadhëruar, e duan Atë dhe përmendjen e Tij dhe e bëjnë Atë të dashur te krijesat e Tij. Ecin mes robërve të Tij me këshilla dhe frikësohen për ta për Ditën kur zbulohen turpet. Të tillët janë ata që nuk rehatohen derisa të takohen me Të!”
Ebu Bekr el Muzenij ka thënë: Nuk ua kaloi Ebu Bekri – radijallahu anhu – shokëve të të Dërguarit të Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – me namaz apo agjërim, por me diçka që kishte në zemrën e tij.
Ibn Ulejjeh thotë: Në zemrën e tij ishte dashuria për Allahun dhe këshilla për krijesat e tij.
U pyet Ibnul Mubarak: Cila është vepra më e mirë? – tha: Këshilla për hir të Allahut.
Të parët kur dëshironin të këshillonin dikë e këshillonin atë mënjanë. Dhe njëri prej tyre ka thënë për këtë: Kush e këshillon vëllanë e tij mes tij dhe atij, ajo është këshillë, ndërsa ai që e këshillon atë përpara njerëzve e ka qortuar atë.
Fudajli ka thënë: Besimtari mbulon dhe këshillon, ndërsa i prishuri zbulon (sekretet) dhe turpëron.
U pyet Ibn Abbasi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – rreth nxitjes së pushtetarit për të mira dhe ndalimit të tij nga të këqijat, dhe ai tha: Nëse duhet ta bësh patjetër këtë atëherë këshilloje mes teje dhe atij.”
Me pak shkurtime nga “Xhamiul ulumi uel hikem” Ibn Rexheb 1/225