Ktheje pra fytyrën tënde në drejtim të Xhamisë së Shenjtë (Kabes)!

Transmetohet nga Ibën Umeri radijAllahu anhu se ka thënë: Ndërsa njerëzit ishin në Kuba, duke falur namazin e sabahut, erdhi dikush dhe tha: “Të Dërguarit të Allahut iu shpall sot diçka nga Kurani dhe u urdhërua të kthehej nga Kibla, prandaj kthehuni nga Kibla!” Ndërkohë fytyrat e tyre ishin të kthyera nga Shami, dhe ata u rrotulluan në drejtim të Kabes. Muttefekun alejhi.

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh; Na ka treguar Affani; Nga ka treguar Hammadu bin Selemeh nga Thabiti; nga Enesi radijAllahu anhu se: “I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ishte duke u falur në drejtim të Bejtul-Makdis, veç kur zbriti ajeti: “Sigurisht që Ne e shohim kthimin e fytyrës tënde nga qielli, kështu që do të kthejmë ty nga ai drejtim që të kënaq. Ktheje pra fytyrën tënde në drejtim të Xhamisë së Shenjtë (Kabes)…” El Bekare, 144. Një burrë nga fisi Beni Selimeh kaloi aty pranë kur ata ishin në ruku, në namazin e sabahut, ndërkohë që e kishin falur një rekat, dhe thirri: “Kibla u ndryshua!” Atëherë të gjithë u drejtuan nga Kibla ashtu si ishin në ruku.” Muslimi

Shpjegimi

Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu e ruajttë!): Fjala e tij: “fytyrat e tyre ishin të kthyera nga Shami, dhe ata u rrotulluan në drejtim të Kabes.” D.m.th. ata në fillim të namazit ishin të drejtuar në drejtim të Bejtul-Makdis, ndërsa në fund të namazit ishin të drejtuar kah Qabes. Pra, ai është vetëm një namaz të cilët ata e falën drejt dy kiblave.

Në këtë hadith ka argument me të cilën argumentohen dijetarët se njeriu nëse falet në shkretëtirë (vend të pabanuar) jo drejt kibles, por pas përfundimit të namazit i bëhet e qartë atij se është falur jo në drejtim të kibles (Qabes), namazi i tij është i saktë. E nëse i bëhet e qartë gjatë namazit, ai duhet të kthehet në drejtim të kibles dhe namazi i tij është i saktë. Ashtu siç vepruan muslimanët në xhaminë Kuba, të cilët në fillim të namazit ishin në drejtim të Bejtul-Makdis e më pas u kthyhen në drejtim të Qabes.

E nëse ai gjendet në një vend, qytet apo fshat me popullësi muslimane dhe falet jo në drejtim të kibles, ai duhet ta përsërisë namazin nga e para. Ngase ai mundet të pyesë dikë prej banorëve për drejtimin e kibles dhe po ashtu ka mundësi të shoh dhe xhamitë (se në cilin drejtim janë kthyer).

Fjala e tij “kur ata ishin në ruku në namazin e sabahut (el-gadah).” El-Gadatu është prej emrave të namazit të sabahut.

Fjala e tij: “dhe thirri: “Kibla u ndryshua!” Atëherë të gjithë u drejtuan…” Është argument për pranimin e transmetimeve që vijnë nga një transmetues i vetëm (Ahad). Prandaj atë e pranuan dhe muslimanët që po faleshin në xhaminë Kuba.

“Teufiku er-Rabbil- Mun’im  bi Sherh Sahih el-Imam Muslim” vëll. 2

Përktheu: Unejs Sheme