Rregullat e hutbes

Transmetohet nga Xhabir bin Semurah radijAllahu anhhu se: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ligjëronte (e mbante hutben) ditën e xhuma në këmbë. Pastaj ulej (mes dy hutbeve) dhe pastaj ngrihej e ligjëronte përsëri në këmbë. Prandaj kushdo që të njofton se ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka ligjëruar (e ka mbajtur hutben) ulur, ka gënjyher.” Hadithin e ka nxjerr Muslimi  (35)

Cfarë përfitohet nga hadithi:

-Udhëzimi i të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në lidhje me hutben e ditës së xhuma është që imami të ligjërojë në këmbë (jo ulur).

-Të qenurit sunet e uljes midis dy hutbeve.

-Lejimi i dhënies selam njerëzve nga ana e hatibit para se (ai) të ulet në minber.

“Tuhfetul-Kiram Sherh Bulug el-Meram”

Përktheu: Unejs Sheme